Pénzt cipőkből és pelyhekből


Somogyi Hírlap, Eőry Viimosné nemzedékeket tanított Mosdóson fotó: kovács tibor Nagyszalontáról vetette a sors Mosdósra. Mindig büszke volt az Arany János- i örökségre, amit a szép magyar anyanyelvvel, em­berszeretettel hagyomá­nyozott át tanítványaira.

A 83 éves dr. Eőry Szabó Viimosné 27 év tanítói mun­kájának elismeréseképpen a falu napján vette át a Mosdós díszpolgára címet Dombóvár-Mosdós — A hazám volt Mosdós, aho­va államügyész férjem révén, csere útján kerültem.

Ő ugyan­is dombóvári volt, de az ötve­nes években letartóztatták. Kislányommal új otthon után kellett néznem, s nagyon meg­tetszett a falu, az értelmes kis­gyerekek — emlékezik lánya dombóvári otthonában, ahol mindig szívesen látják gyer­mekei, unokái, dédunokái.

a leghatékonyabb parazitatisztító hogyan lehet elkapni a gyűrűt

Szép téli nap volt, amikor megérkez­tem, s csak mentem a lefagyott úton A kisgyerekek nagyon tiszták, rendesek voltak. Sze­rencsémre az iskola mellett volt a nevelői lakás, odavihet­tem a gyerekemet is. Korábban felső tagozaton tanítottam, itt pedig belecsöppentem az Régimódi iskola volt, alig több mint félszáz kisgyerekkel. Fel akartam számolni az analfabétizmust; tanfolyamot indítottam a fel­nőtteknek. Látták: nem az a célom, hogy az egyik gyerme­ket kiemeljem, a másik meg háttérben maradjon.

ami jó a szervezet méregtelenítésére féreghajtók gyermekek széles körének

A cigány- gyerekek is jártak iskolába, s akit lehetett, ösztönöztem a továbbtanulásra. Egyik télen óriási pelyhekben hullott a hó. Akkorára magasodott az uta­kon, hogy a szülők hátukon hozták a gyerekeket iskolába, a nagypapa meg hányta előt­tük a havat. A szőlőhegyben élő cigánygyerekeknek szinte kilátástalan volt bejutni a falu­ba.

Tíz óra tájban mégis meg­jelent az ajtóban a nyakigláb, túlkoros Balogh Vendel. Ron­gyos cipője, nyűtt ruhája át­ázott, majd megvette az Isten hidege.

Vásárlási galéria, ahol nem fizet a postaköltségért

Miért indultál útnak? Ez nagy dolog volt, erőt adott. Akkoriban a tanítónő pénzt cipőkből és pelyhekből a falu mindenese. A kultúrott- honban esténként színdarabot próbáltak, s az előadásoknak nemcsak Mosdóson, hanem a környék falvaiban is nagy si­kere volt. Szerencsére a kór­házban is éltek orvosok, peda­gógusok, és segítették a mun­káját. Barátokra lelt bennük, szellemi társakra.

Az utódjától tudom: megszervezte az óvo­dát is. Szerette volna, ha egészséges, tágas környezet­ben nevelnék a kicsiket. A ta­nácsülés azonban leszavazta az óvodaépítést. Azóta is egy zord, egészségtelen épületben vannak a kicsik. Amin ezer érv sem segített, azt kicsiholta az élet. Az ápolónőkbe belesze­rettek a helybéli férfiak.

Hans Christian Andersen meséi

A szü­lők tűzzel-vassal tiltották, mondván, mosdósi csak mos- dósit vehet el. Amikor azon­ban rájöttek, hogy a nővérek keresete a veszélyességi pót­lékkal együtt szép summa, elgondolkodtak. Ez jeladás is volt: a fiatalok nem akartak a régi módon élni. Mindent megváltoztatott egy fehér köpeny.

Gárdonyi Géza: Az én falum

Az igazit már mint nyugdíjas értem meg. Nap- köziotthon-vezetőként még pénzt cipőkből és pelyhekből a faluban, s egy továbbképzés után a volt di­ákjaim virágcsokorral leptek meg. Köztük volt egy apró gyermek is, akit már nem ta­níthattam. Megkérdeztem tőle: — Ismersz te engem? Ki vagyok én? Ennél nagyobb elis­merés nem kell. Nehéznek, de nagyon szépnek.

Sokszor eszembe jut, hogy is bírtam.

Cipök

Várnai Ágnes Újra indul az ásatás Bodrogon Békés roma vigasság - Aratás verejték nélkül A munka nem kenyerük Váró a rendelőből Átalakí­tották a jákói orvosi rendelőt. Egyharmad részét leválasz­tották, s abból várót alakítot­tak ki a nagybajomi gamesz munkatársai. A jelenlegi vá­róból lett a számítógépterem, amit a polgármesteri hivatal dolgozói használnak.

pinworms mi a betegség helmint invazív giardiasis

Az ön- kormányzat százezer forintot fordított az átalakításra. Is Klskorpádi pereskedők Szakértő bevonásával megin­dult a bírósági eljárás a kiskorpádi belvízkárosultak ügyében.

Három, Vörösmar­ty utcai lakó följelentette az önkormányzatot és a közút­kezelő kht-t, mert a gyakori esőzések miatt ingatlanaik­ban jelentős káruk keletke­zett. Is Támogatott szippantás Egy nagybajomi és egy kapós- mérői cég adta a legkedve­zőbb ajánlatot a kapós- főieknek a szennyvízszip­pantásra.

Az önkormányzat úgy döntött, hogy elrendeli a szolgáltatás kötelező igénybe vételét, hiszen így jogosult csak állami visszatérítésre. Ezt a pénzt azonban - bár meg­tarthatná - az önkormányzat negyedévenként visszajuttatja a szippantást igénybe vevő családoknak.

A Sátán Műremekei

Is Somogyjádlak táborban Ausztriai testvértelepülésük, Fernitz meghívására húsz somogyjádi diák töltött egy hetet a wörthi tónál. A tanu­lók és kísérőik táboroztatásá­nak költségeit az osztrák testvértelepülés fedezte.

A többéves kapcsolat során az osztrák településről is érkeztek vendégek Somogyjádra. Is Óvodát avatnak Húszmillió forint beruházással elkészült a taszári önkormányzati óvo­da. A nyugdíjasok otthoná­nak pénzt cipőkből és pelyhekből a falu la­kossága is kivette a részét, s egymillió ezer forinttal támogatta az amerikaiakat el­látó Brown and Root cég.

új féreghajtók verrucous papilloma elváltozás

Az óvoda ünnepélyes avatása én, csütörtökön délután hat órakor lesz. Igaz, eredetileg a teljes feltárásra és egy kiállítási épületre 80 millió forintot igényeltek, ezért a kettős honfoglalás elméletét alátámasz­tó lelet további sorsa kétséges.

Bár az eddig feltártak többszörö­se is ott lapul a föld alatt, további támogatás nélkül az olvasztókat visszatemetik, és helyét szántó­földként hasznosítják. Példa értékűként emlege­tik a környékbeliek az el­ső kadarkúti romanapot. Itt ugyanis nem a vereke­désé volt a főszerep; a több mint környékbeli cigány megmutatta: a ma­gyarokkal egyetértésben, kulturáltan Is tud vigadni. Kadarkút A rendezvény sikerében nagy szerepe volt Tompa Lászlónénak, a cigányság sor­sát szívén viselő fiatalasz- szonynak.

A háromgyerme­kes családanya öt éve próbál­ja szervezett formában ren­dezni a helybeli cigányok sor­sát. Nemcsak rajta múlik, ha nem mindig sikerül úgy, ahogy eltervezte. Évi 50 ezer forinttal segítenek, és a rendezvényeinkhez ingyen adják a létesítményt. Az ön- kormányzat adja azt az öt hektár földet is, ahol az Auto­nómia Alapítvány támogatá­sával gazdálkodhatunk.

gégerák 3. stádium hpv és p16

Saj­nos, ez csak 12 roma család­nak ad némi segítséget a meg­élhetéshez. A környéken pe­dig legalább 60 él, többnyire munka nélkül. Gond, hogy néhány kivételével, ha lenne munkahelyük, akkor sem dolgoznának. Közel hetven millió forin­tot fordított az utóbbi há­rom évben gépparKla föl­újítására a kaposmérői Agromérő Kft. Az állami tá­mogatásból, hitelekből és saját forrásból vásárolt korszerű eszközökkel a több mint húsz éves gép­parkot váltották ki.

Kaposmérő Hanzel Béla, a kft ügyvezetője elmondta: a befektetés megté­rül, mert az új gépek takaré­kosabb üzemanyag-felhasz­nálást tesznek lehetővé, s al­kalmasak a bérmunkában vál­lalt feladatok jobb ellátására is. Az elavult géppark fölújítá­sára szánt növekvő költséget ugyancsak megspórolhatják.

Az első, nagy teljesítményű Steyr traktort bán 19,5 millió forintért vásárolták. Ez­zel váltották ki a 22 éves Rá­bát. A kukorica és napraforgó szemenkénti vetését segíti a 3 millió ezer forint értékű Monosen típusú vetőgép. Az alapítókon kívül elvben valamennyi kadarkúti cigány a tagja lehet. Tagdíjat ugyanis nem szednek, mert nincs miből pénzt cipőkből és pelyhekből.

Há­rom éve az országgyűléstől nyert pénzt cipőkből és pelyhekből ezer forint tá­mogatásból tartják fönn ma­gukat. A pénz zömét a rászo­rulóknak adják. Segítik a be­iskolázást, az óvodásokat, és különböző rendezvényeket szerveznek.

A földprogram négy éve ad lehetőséget álla­tok nevelésére. Az idén ezer forint pályázati pénzt kaptak, s ebből mindössze 80 ezer forintot kell visszafizet­niük. A kukoricatermés jó lenne, ha a vadak nem tenné­nek benne akkora kárt. Még a családonként visszatérítendő forintot sem fizette be mindenki. Tompa Lászlóné fél, hogy elvesztik az alapít­vány bizalmát, ezért próbálja jobb belátásra bírni a renitens családokat.

A kisebbségi önkormány­zat vezetője továbbra is csak a pályázatokban reményked­het. Nemrégiben ezer fo­rintot nyertek. Ebből 19 roma kisgyerek és három felnőtt tá­borozhatott Fonyódligeten.

Várnai millió, a lóerős John Deer traktor 13,5, míg az idén vásá­rolt ugyancsak John Deer kombájn pénzt cipőkből és pelyhekből millió ezer forint beruházást igényelt.

A hajdani Kapos Agrár Szö­vetkezetből ban létrejött kéefté hektár szántón folytat mezőgazdasági alapte­vékenységet. Az őszi kalászo­soka tavaszi vetésű ku­koricaa napraforgó pe­dig mintegy hektáron hoz termést. A káefté hét tagja egyúttal dolgozó is; alapszin­ten mindenki, minden felada­tot ellát.

Tizenöt-húsz kilomé­teres körzetben vállalnak bér­munkában talaj művelést, szántást, talajelmunkálást, ve­tést. Nagy teljesítményű kom- bájnukkal azonban távolabbi vidékre is eljutnak.